Hoofdredactioneel (2011-1)

Voor u ligt de eerste uitgave van het nieuwe opiniërende tijdschrift Volonté Générale. In het huidige tijdschriftenaanbod is er vrijwel geen opiniërend blad dat aandacht besteedt aan het milieu van jonge intellectuelen die nog studeren of pas zijn afgestudeerd. De ‘Grote Drie’ – Vrij Nederland, HP/De Tijd en Elsevier – richten zich met name op de gevestigde mens die al met zijn carrière gevorderd is. Universiteitsbladen worden door de instituties steeds verder aan banden gelegd. Bovendien zijn deze niet in staat om diepgaande discussies te leiden in de academische wereld, daar zij meer informatief of amuserend zijn. De afwezigheid van een forum voor jonge intellectuelen is volgens de redacteuren van dit blad een groot gemis en was aanleiding voor het oprichten van het nieuwe tijdschrift Volonté Générale.

In de huidige tijd zien wij in Nederland en de wereld om ons heen grote veranderingen optreden. In Nederland maakt de democratie een woelige periode door en ook buiten ons land zijn er grote verschuivingen in het wereldbeeld. Zonder oordelen te willen vellen of de huidige veranderingen en hervormingen een zegen dan wel een vloek zijn, stellen wij vast dat het noodzakelijk is dat de toekomstige generatie van Nederland nadenkt over de maatschappij en de veranderingen die zich daarin voordoen.

Het doel van dit tijdschrift is dan ook om de zich veranderende wereld te beschrijven en deze verschuivingen te verklaren. Belangrijker echter is het aanvoeren van de discussie over hoe wij als jonge academici de voor onze voeten liggende wereld kunnen veranderen en welke koers hierbij gevolgd dient te worden. Wij geloven dat debatten in politiek en samenleving op dit moment, ook onder de elites, te plat gevoerd worden. Met dit tijdschrift pogen wij een brede maatschappelijke discussie in gang te zetten. Hierbij gaat het niet om korte-termijn visies, maar om een debat over de grondbeginselen van de Nederlandse samenleving en de wereld en de rol die jonge academici daarin kunnen of moeten spelen.

Om discussie en debat te bevorderen zal in dit blad een belangrijk deel zijn weggelegd voor ingezonden brieven of artikelen. Daarnaast is er een vast aantal onderwerpen waarover wordt geschreven. Onder meer thema’s als politieke filosofie, de Nederlandse politiek en samenleving, wereldpolitiek, ontwikkelingen binnen de universitaire wereld en Nederlandse en buitenlandse literatuur zullen een vaste plaats krijgen in dit tijdschrift. Tot slot zal voor de invulling van het blad gekeken worden naar wat er leeft onder jonge academici.

Waarom de titel Volonté Générale? Waarom de verwijzing naar de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau? Is dit een bekentenis van politieke kleur? Nee, het is een streven om met dit blad de Algemene Wil te vertegenwoordigen. Hiermee bedoelen wij niet dat we de wijsheid in pacht hebben, laat dat voorop staan. Het tijdschrift wil een forum zijn. Een forum waarin een ieder zijn mening mag verkondigen en waar een ieder repliek mag geven. De bedoeling is om verschillende visies in de samenleving samen te laten komen en met elkaar te discussiëren.

Deze eerste editie is voornamelijk geschreven door jonge Nijmeegse studenten, maar het doel is om ook hoogleraren, universitair docenten en studenten uit andere steden aan te trekken als auteurs of commentatoren. Bij deze roepen wij een ieder dan ook op om zich te melden bij de redactie met goede ideeën of verbeteringen voor dit tijdschrift.

De redactie wil het blad zo transparant en democratisch mogelijk houden. Bij het bepalen van de geschiktheid van artikelen of commentaren zullen de kwaliteit en het onderwerp doorslaggevend zijn en het standpunt of de mening van de auteur zullen dan ook nooit als beoordelingscriteria gelden. Artikelen die provocerend van aard zijn, worden graag geplaatst, omdat de redactie van mening is dat daarmee een levendige discussie kan worden bevorderd.

 Tot slot wenst de redactie van Volonté Générale u veel leesplezier en hoopt dat u door ons blad wordt uitgedaagd om na te denken over hoe wij de voor ons liggende wereld kunnen verbeteren. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen.

Martijn van den Boom
Gaard Kets
Jan Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>